bara

Δευτέρα, 2 Σεπτεμβρίου 2013

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Αλεξανδρούπολης

Καλούνται τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αλεξανδρούπολης, όπως την 04/09/2013ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:30 προσέλθουν στην αίθουσα του ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ του Δήμου σεΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση, για συζήτηση και λήψη απόφασης για τα παρακάτω θέματα:Διάφορες Ενημερώσεις - ΑιτήσειςΈγκριση Δαπανών Γραφείου Εθελοντισμού (Εισηγητής : κ. Μακρή Κ)Έγκριση Δαπανών Δημοσίων Σχέσεων ( Εισηγητής : κ. Γερακόπουλος Χρ.)
4 Έγκριση 7ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού του Δήμου Οικ. Έτους 2013. (Εισηγητής: κ. Γερακόπουλος Χρ.)
Έγκριση διενέργειας προμηθειών άνω των 15.000 € ( Εισηγητής: κ. Γερακόπουλος Χρ.)Διαγραφή οφειλών από βεβαιωτικούς χρηματικούς καταλόγους , λόγω παραβάσεων Κ.Ο.Κ ( Εισηγητής: κ. Γερακόπουλος Χρ.)Επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως εισπραχθέντα ( Εισηγητής: κ. Γερακόπουλος Χρ.)Επιστροφή ποσού συμμετοχής στην κατασκήνωση. ( Εισηγητής; κ. Γερακόπουλος Χρ.)Τροποποίηση της υπ’ αριθ, 365/2013 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία αφορά την «Ανάληψη υποχρέωσης οφειλών της υπο εκκαθάρισης Α.ΜΗ.Κ.Ε.Κ.Α.Φ «ΚΟΜΝΗΝΟΙ» ( Εισηγητής: κ. Γερακόπουλος Χρ.)10 Εξέταση αίτησης του κ.Βούλκου Άγγελου – μισθωτή του κυλικείου του Δημαρχείου Αλεξ/πολης ( Εισηγητής: κ. Γερακόπουλος Χρ.)11 Έγκριση καταβολής προστίμου στο ΙΚΑ ( Εισηγητής :κ Γερακόπουλος Χρ.)
12 Έγκριση έκδοσης Χρηματικού Εντάλματος πληρωμής δικαιούχων έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης Α’ Κοινωνικών βοηθειών ( Εισηγητής: κ. Γερακόπουλος Χρ.)
13 Αποδοχή της απόφασης ένταξης στο Πρόγραμμα LEADER (Εισηγητής: κ Γερακόπουλος Χρ.)14 Ακύρωση της απόφασης 426/2013 του ΔΣ σχετικά με την ανάθεση με διαπραγμάτευση μέρους της προμήθειας ανταλλακτικών οχημάτων – Μ.Ε (Εισηγητής: κ. Γερακόπουλος Χρ.)
15 Μεταβίβαση από το Δημοτικό Συμβούλιο προς την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής της αρμοδιότητας λήψης απόφασης περί χορήγησης άδειας λειτουργίας επιχείρησης προσφοράς ( Εισηγητής: κ. Γερακόπουλος Χρ.)
16 Έγκριση ή μη χορήγησης επιπλέον δύο θέσεων άδειας κατάληψης χώρου σε παραγωγούς για το έτος 2013 ( Εισηγητής: κ. Γερακόπουλος Χρ.)17 Έγκριση ή μη ανάκλησης της υπ’ αριθμ ΑΔ 4380/01 Απόφασης Νομάρχη Έβρου περί χορήγησης άδειας εκμετάλλευσης περιπτέρου.( Εισηγητής: κ. Γερακόπουλος Χρ)18 Έγκριση επιβολής προστίμου για αρτοσκευάσματα στο κατάστημα «ΥΠΕΡΑΓΟΤΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ» με «ΛΙΝΤΛ ΕΛΛΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε»
( Εισηγητής : κ. Γερακόπουλος Χρ.)
19 Έγκριση επιβολής προστίμου για αρτοσκευάσματα στο κατάστημα «ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε- ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΥΠΕΡΑΓΟΡΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ» (Εισηγητής: κ.Γερακόπουλος Χρ.)20 Καθορισμός του αριθμού και των ειδικοτήτων του προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την υλοποίηση Ευρωπαϊκού Προγράμματος ΕΣΠΑ 2007-2013 «Ανάπτυξη Δομών και Υπηρεσιών Τοπικής Αυτ/σης προς όφελος των γυναικών και για την καταπολέμηση της βίας» ( Εισηγητής: κ. Γερακόπουλος Χρ.)21 Διαγραφή προστίμων αυθαίρετης κατασκευής ( Εισηγητής: κ. Γερακόπουλος Χρ.)22 Λήψη απόφασης για την υποβολή προς χρηματοδότηση πρότασης με τίτλο «ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ΣΤΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΑ ΜΝΗΜΕΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΒΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ», στο πλαίσιο της πρόσκλησης 164 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και δια βίου μάθηση». ( Εισηγητής: κ. Γερακόπουλος Χρ)23 Έγκριση Συνδιοργάνωσης Εκδηλώσεων με την Περιφερειακή Ενότητα Έβρου με θέμα « 10ηΓιορτή Βιοκαλλιεργητών – Αφιέρωμα στη Μελισσοκομία» ( Εισηγητής: κ. Γερακόπουλος Χρ.)
24 Επιχορήγηση Δημοτικής Επιχείρησης Ραδιοφωνίας – Φέρες , με το ποσό των 13.000€.(Εισηγητής: κ. Γερακόπουλος Χρ)
25 Επιστροφή αχρεωστήτως εισπραχθέντος χρηματικού ποσού ( Εισηγητής: κ. Ζιώγας Χρ)26 5η Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος. (Εισηγ. Ουζουνίδης Γ.)27 Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «Αποχέτευση και εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων Φερών – Υποέργο: Εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων Φερών» (Εισηγ. Παπαντωνίου Ι.)28 Έγκριση 1ης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης έργου: «ΟΙΚΟΠΑΡΚΟ ΑΛΤΙΝΑΛΜΑΖΗ(Εισηγ. Καναρίδης Ευάγγ.)29 Έγκριση 2ης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης έργου: «Κατασκευή νηπιαγωγείου Παλαγίας» (Εισηγ. Καναρίδης Ευάγγ.)
30 Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Κατασκευή βάσεων λυόμενων αιθουσών Λυκείου Φερών» (Εισηγ. Καναρίδης Ευάγγ.)
31 Έγκριση 4ης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Επισκευές πεζοδρομίων Δημοτικής Ενότητας Αλεξανδρούπολης» (Εισηγ. Παπαντωνίου Ι.)32 Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 911/2011 απόφασης του Δ.Σ. Αλεξανδρούπολης ως προς τον καθορισμό των οριογραμμών τμήματος ρέματος Ιτέας. (Εισηγ. Παπαντωνίου Ι.)33 Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. (τακτοποιητικός) του έργου: «Ανόρυξη ερευνητικής γεώτρησης ενεργειακού σκοπού αύλειου χώρου Νέου Κολυμβητηρίου» (Εισηγ. Παπαντωνίου Ι.)34 Έγκριση του 2ου Α.Π.Ε. (Συμπληρωματική Σύμβαση) και 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου:«Κατασκευή έργου υποδομής για την Βιοκαλλιέργεια» (Εισηγ. Παπαντωνίου Ι.)35 Έγκριση Πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου « Ανακατασκευή διαδρόμων πάρκου Εγνατία» ( Εισηγητής: κ. Μανωλίκας Δρόσος)36 Αντικατάσταση μελών του Δ.Σ του Ν.Π.Δ.Δ 'Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης( Εισηγητής: κ. Πρόεδρος Δ.Σ)37 Αντικατάσταση μελών του Δ.Σ του Ν.Π.Δ.Δ 'Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ( Εισηγητής: κ. Πρόεδρος Δ.Σ)38 Έγκριση Οδοιπορικών Δημάρχου ( Εισηγητής: κ. Γερακόπουλος Χρ.)Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
Θεόδωρος Αγγλιάς

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου