bara

Τετάρτη, 16 Ιανουαρίου 2013

Σαμοθρακίτικη Ντοπιολαλιά

Γράφει η Άννα Δεληγιάννη-Τσιουλπά
Δεν΄έχουμ΄τι να κάνουμ’ κι καταγένουμάστι μι τς αρρώστγις!
-Ελα ,έλα ,έλα…
Μπαα δεν ακούγου π΄νάνι κφαμός!
-Έλα,γεια σου Γληγόρ, τι γένισι γιαα!
Έλα μουου, γιατί δεν ακούς ,ιγώ πώς ακούγου!
-Δεν ακούγου π’ νάνι κφαμός,δε σπααδγιάζου ντιπ.
-Κάλα θγια, ξίβαλι ντ μαντλουσιά σ’ ,να παρ’ αγία του σπουμένου σ’!
-Έλα μπαμπά μ’ ,τι κανς, ιμείς άστα δεν ανοίγουμ’ μάτ’ απ’ τς’ αρρώστγις.
-Λέγου κι δε αα τσι βάλουμ’ απάν-απάν’ τς καλότχις!
Σύντχι μου, του πιδί σ’!Ώωτσι τι καν’, απ’ θαλασσουπνίγιτι, κι ισύ απ’ κατ’ απ’ ντ’ πάπλα δεν έις κάντιμπουτα.Εε ,βρε πιδγιά ιμείς οι Σαμουθρακίτις έχουμ μνια κβέντα ,του… «δε μπουλώ» κι ας κάνουμ τ’ κόζιμ’ τσι δλιές κι ας τώωμι ντου πιρίδρουμου.
-Άιντι μπαμπά μ’ μάνι-μάνι ναρτς γιατί αα ν ‘απουμείν’ του μάτ’ μας ανοιχτό.Άιντι ,άιντι καλουτάξδους.
-Τι σι γείπι η Γληγόρς ;
-Τι να μι πει δεν άκγα μουου …Άκσα μον’ απ’ αα στείλ’ καμπόσις πάαδις να κάνουμ’ τα νμόργια μας μι ντου μπάρμπα σ’.
-Μ’ ας ένι τι κινούργιου ένι έευτου να απαντέχ’ του νμορ’ πότι να πας.Γουρσουζιά,π’να φλάει θιός, μ’ τι σας ξινουγύρσι ,να λιέτι η γ’άλλους στα δγιο στ’ανάθημα κι να στελν΄πάαδις για του κ’βουρ σας!Όντι θέλα στείλου!
Α, αα ν’ένι του κουσούρ’ κανέ …έμπι δεν ι γίμαστι να μας ανταμώσ’ άθιιπους ξινκός αα τίιβ’ τα μάτγια τ’.
-Άιντι θγια να σι πάγου σιά σιαμέσα !
-Ιγώ ,όπους γήρτα αα πάγου ,μου κάτσι να κάτσου κουμάτ΄να πούμι μι ντ Σουτηρίτσα καμνιά κβέντα.
-Μουρή μάνα μ’ δεν ακούγου, τι πλάκα.
-Κι ‘γω ,δε ξέου γιατί!Κι άφσι τ’αφτιά …ιγώ -όξου απού λόγου σ’- ριζιγιέρνου απ’ τα πουδάργια μ’.
-Κι τι κανς καμέν΄τίιβισι;
-Κάθι βραδ’ μι του γαζ’,οχ δα τίιψμου…Κμούμι πέκια αρχινεύ κι μι μουρμουδίζ’.
-Γι’ άκσι μεις οι κφες κι οι κτσες!
Άιντι σήκου θγια να πάμι στου σπίτ’.
-Κιο αα προυλάβου,για να μη χάσου ντ’ λιβιντγιά μ’,κιος αα ν ‘αρχαλίζ’.
-Μουρή Σουτηρίτσα οι πλάδις γιννούν, για ντιπ;
-Γιννούν απού κανέ .
-Ιμείς παίρνουμ’ πέντ’έξ αβγά ,μου τα ξουδεύου,τώωμι κιόλα… δε αα καθόμαστι νησκοί. Η γι αρρώσγια -αρρώστγια κι του φαγί-φαγί.
-Γιάακιου κφάθκις μ’ δε του καταλαβαίνς. 
-Τι μι γείπις μπαμπά μ’; 
-Μμμ,σα σι πω αα ν’ ακούις.Ιμείς οι Σαμουθρακίτις δεν ι μάθαμ’ να κάνουμ’ δίιτα,τώωμι απού γούλα κι δος του σκουμαχτό. 
Μέχρι πέρσ’ δεν ι τώωγαμ μουσκάρ γι ,βουδνό,δεν-ι τώωγαμ σπανάκια, κι πουλλά άλλα. 
Κλώθουμ’ απ’ ντου γιατόο κι πίνουμ’ δέκα μάβιοι καφέδις δεν ακούμι ,μον’φάρμακα παίρνουμ΄κι απ’ τα’ ικιά οχ γούλου του κουτί,δότιργια όσου να σνέρτουμ. 
-Μ’άιντι έις να κανς μι του φαγί ,σιαπία απ’ έδγιου κάντιν νησκοί ,του γι’ένα τσι πιάζ τ’ άλλου τς ανιβάζ ντου ζάχαρ’ιιγιά θιγιέ μ’ παλαβάδις! 
Πήγα μνια βουλά σντ Άννα ,στέκνταν αμ’ πάν ιμ, μη τούτουνου,μη κείνουνου.Του βραδ’ μέδινι γιένα γιαγούρτ κι δγιο παξμαδέλια.Του γιαγούρτ μι αγιλαδνό γάλα, κάλα του τώωγου απ’ δε του τώωγου;Μάνα μ’ νησκουσύν για ντ γιερμ ντ γιρουσύν’.Σαν ι γήρτα σντ κατκιά μ’ ,γιένα τζιτζιούδ φλουμάργια μι του γάλα τα τναξαμ΄δγιο νουματοί. 
-Τα τνάξτι μου μη γέεβς πάαδις απ’ ντου Γληγόρ ‘για ντ άλλ ντη δλεια! 
-Εε τάξι απ’ μας πήγι ταξίδ. 
-Άιντι η συνδιάλιξ γήνταν στς πέντι κι πήγι ουχτώ δε αα παγαίνς; 
-Ας ένι καλά η μπαμπάζιμ κιαπ’ ταξιδεύ!Άιντι σα μι ξαναπάρ αα σας δγιω ,να πάγου τώω γιατί κουντεύου τ’ αφτια μ’. 
-Όσην ώρα κβέντγιαζις δεν ι γείχις κάντιμπουτα. 
-Αααχ ,μουναξιά έχουμ’ πουλλή κι βλέπουμ’ τι μας πουνεί, σα νι γήνταν αλλιώς θέλα γείμαστι κι μεις αλλιώτκ’ κι αλλιώτκα θέλα κβινγιάζουμ. 
-Μουναξιά, μου δε ξιπατείτι!
-Αα κάλα ιμείς ,ας κλώσ’πίσου κείν’ απ΄φύγαν!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου