bara

Τρίτη, 25 Ιουνίου 2013

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Αλεξανδρούπολης

Καλούνται τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αλεξανδρούπολης, όπως την 26/06/2013ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:30 προσέλθουν στην ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σε ΤΑΚΤΙΚΗσυνεδρίαση, για συζήτηση και λήψη απόφασης για τα παρακάτω θέματα:1. Διάφορες Ενημερώσεις - Αιτήσεις2. Έγκριση 6η Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού του Δήμου , οικ.έτους 2013 ( Εισηγητής : κ. Γερακόπουλο Χρ)
3. Έγκριση διενέργειας προμηθειών 2013 άνω των 15.000 € (Εισηγητής: κ. Γερακόπουλος Χρ.)
4. Έγκριση διενέργειας προμηθειών και τρόπου εκτέλεσης αυτής ( Εισηγητής: κ. Γερακόπουλος Χρ.)
5. Έγκριση ανάθεσης προμήθειας ( Εισηγητής: κ. Γερακόπουλος Χρ.)
6. Αίτηση για Διαγραφή οφειλών από βεβαιωτικού Χρηματικού Καταλόγους (Εισηγητής: κ. Γερακόποουλος Χρ. )
7. Καθορισμός αριθμού και ειδικοτήτων προσωπικού Ι.Δ.Ο.Χ ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου ( Εισηγητής: κ. Γερακόπουλος Χρ.)
8. Διαγραφή οφειλών τέλους επί των ακαθαρίστων εσόδων καταστημάτων από χρηματικούς καταλόγους Π.Ο.Ε λόγω λανθασμένης εγγραφής. ( Εισηγητής: κ. Γερακόπουλος Χρ.)
9. Διαγραφή οφειλών από Βεβαιωτικούς Χρηματικούς Καταλόγους , λόγω παραβάσεων ΚΟΚ ( Εισηγητής: κ. Γερακόπουλος Χρ)
10. Έγκριση ή μη ανανέωσης άδειας άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου –με την χρήση πάγκου- στην Ρασήμ Μουζεϊν του Χασάν ( Εισηγητής: κ. Γερακόπουλος Χρ.)
11. Έγκριση ή μη χορήγησης άδειας άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου –με ΚΑΝΤΙΝΑΣ- στην Μπαλάτσιου Κωνσταντίνα του Δημητρίου ( Εισηγητής: κ. Γερακόπουλος Χρ.)
12. Επιβολή προστίμου για υπαίθρια διαφήμιση σε απαγορευμένους χώρους (Εισηγητής: κ. Γερακόπουλος Χρ)
13. Επιβολή προστίμου για υπαίθρια διαφήμιση σε απαγορευμένους χώρους (Εισηγητής: κ. Γερακόπουλος Χρ
14. Επιβολή προστίμου για υπαίθρια διαφήμιση σε απαγορευμένους χώρους (Εισηγητής: κ. Γερακόπουλος Χρ)
15. Μεταβίβαση από το Δημοτικό Συμβούλιο προς την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, της αρμοδιότητας χορήγησης άδειας εγκατάστασης και διεξαγωγή τεχνικών –ψυχαγωγικών παιγνίων σε ειδικά διασκευασμένα τραπέζια. (Εισηγητής: κ. Γερακόπουλος)
16. Έγκριση έκδοσης Χρηματικού Εντάλματος Πληρωμής δικαιούχων έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης Α’ Κοινωνικών Βοηθειών (Εισηγητής: κ. Γερακόπουλος Χρ)
17. Απευθείας ανάθεση μέρους της προμήθειας ανταλλακτικών οχημάτων – ΜΕ (των ομάδων για τις οποίες δεν κατατέθηκε καμία προσφορά) ( Εισηγητής: κ. Γερακόπουλος Χρήστος)
18. Αντικατάσταση εκπροσώπου του Δήμου στην Επιτροπή Leader ( Εισηγητής: κ. Γερακόπουλος Χρ.)
Επιχορήγηση Δημοτικού Ραδιοφώνου Φερών ( Εισηγητής: κ. Γερακόπουλος Χρ)
19.Παραχώρηση χώρων στο Σύλλογο Judo Club Tiger Αλεξανδρούπολης (Εισηγητής: κ. Γερακόπουλος Χρ.)
20.Παραχώρηση χώρων στο Αθλητικό Σωματείο ARENA ( Εισηγητής: κ. Γερακόπουλος Χρ.)
21.Έγκριση μίσθωση χώρου για μεταστέγαση του 14ου Νηπιαγωγείου Αλεξανδρούπολης ( Εισηγητής: κ. Γερακόπουλος Χρ)
22.Έγκριση του 38Β/2008 πρακτικό της Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών ( Εισηγητής: κ. Γερακόπουλος Χρ.)
23.Επικαιροποίηση της 157/2012 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά την «ΕπιχορήγησηΠολιτιστικού & Επιμορφωτικού Συλλόγου Άνθειας – Αρίστεινου 'ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ'» ( Εισηγητής: κ. Γερακόπουλος Χρ)
24.Επικαιροποίηση της 409/2012 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά
25.«Επιχορήγηση Πολιτιστικου- Μορφωτικού και Εξωραϊστικού Συλλόγου Παλαγίας» ( Εισήγητής: κ. Γερακόπουλος Χρ)
26.Έγκριση ορισμού υπολόγου για ένταλμα προπληρωμής ( Εισηγητής: κ. Γερακόπουλος Χρ)
27.Έγκριση Απαλλαγής Υπολόγου» ( Εισηγητής: κ. Γερακόπουλος Χρ)
28. Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Αλεξανδρούπολης στα εργαστήρια επιχειρηματικότηητας στα πλαίσια του έργου «BECENET» του προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας ( Εισηγητής: κ. Γερακόπουλος Χρ)
Τροποποίηση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράση του ΟΤΑ ( Εισηγητής : Κατσιάνη Αθ.)
Κατάρτιση Τελικού Σχεδίου Ολοκληρωμένης Προγράμματος Δράσης ( Εισηγ. Γερακόπουλος Χρ, Σεφεριάδης Σάβ., Βαμβακερός Αντ. )
Παραλαβή της μελέτης « Διόρθωση των αναλογισμών της περιοχής Μαϊστριανών που προέκυψαν μετά τη διόρθωση του κτηματογραφικού υπόβαθρου ( Εισηγητής; κ. Μαστορόπουλος Διον.)
Αναστολή Οικοδομικών Αδειών στην περιοχή επέκτασης Καλλιθέας Ν. Χιλής του Δήμου Αλεξανδρούπολης ( Εισηγητής: κ. Μαστορόπουλος Διον)
Ορισμός εκπροσώπου ως μέλους στην επιτροπή κατάσχεσης του μη απομακρυθέντος ζωικού κεφαλαίου σε παράνομα λειτουργούσες πτηνο-κτηνοτροφικές μονάδες. ( Εισηγητής: κ. Γερακόπουλος Χρ)
Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Αλεξανδρούπολης στη συνάντηση εργασίας στο Βόλο, στα πλαίσια του έργου «MARE NOSTRUM» του προγράμματος ENPI CBCMED» ( Εισηγητής: κ. Ουζουνίδης Γ)
35. Τροποποίηση της προγραμματικής σύμβασης για εκπόνηση ερευνητικού έργου «Διερεύνηση δυνατοτήτων χρήσης 3Δ Laser Scanner στην τεκμηρίωση οικοδομικών ιστορικών συνόλων και συμβολή στην ανάδειξη και αξιοποίησή τους στο Δήμο Αλεξανδρούπολης» ( Εισηγητής: κ. Δήμαρχος )
Έγκριση αίτησης εγκατάστασης ενημερωτικής πινακίδας για τον ασπροπάρη ( Εισηγητής: κ. Γερακόπουλος Χρ)
Έγκριση 1ου ΑΠΕ (Ισοζύγιου) – 1ο ΠΚΤΜΝΕ του έργου: «Συντήρηση κτιρίου πρώην δημοτικού σχολείου Αρίστηνου και ανάπλαση εξωτερικού χώρου». ( (Εισηγ. Καναρίδης Ευάγγ.)
Έγκριση 2ου ΑΠΕ (Τακτοποιητικού) του έργου: «Διαπλάτυνση οδού στο Ο.Τ. 146 στις Φέρες».(Εισηγ. Καναρίδης Ευάγγ.)
Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης της μελέτης: «Μελέτη Γυμνασίου στο ΚΕΓΕ» (Εισηγ. Καναρίδης Ευάγγ.)
Έγκριση υποκατάστασης μελετητή αναδόχου της μελέτης: «Μελέτη Λυκείου στο ΚΕΓΕ». (Εισηγ. Καναρίδης Ευάγγ.)
Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης της μελέτης: «Μελέτη Λυκείου στο ΚΕΓΕ (Εισηγ. Καναρίδης Ευάγγ.)
Έγκριση 3ης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Διαπλάτυνση οδού στο Ο.Τ. 146 στις Φέρες». (Εισηγ. Καναρίδης Ευάγγ.)
Έγκριση 3ης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Επισκευή πεζοδρομίων Δημοτικής Ενότητας Αλεξανδρούπολης». (Εισηγ. Παπαντωνίου Ι.)
Έγκριση εκτέλεσης επειγουσών πρόσθετων εργασιών για το έργο: «Αποκατάσταση διατηρητέου κτιρίου Καπνομάγαζου». (Εισηγ. Καναρίδης Ευάγγ.)
45. Έγκριση 1ης παράτασης συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Δημιουργία σύγχρονων παιδότοπων» (Εισηγ. Καναρίδης Ευάγγ.)
46. Έγκριση 1ου ΑΠΕ – 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου: «Δημιουργία σύγχρονων παιδότοπων (Εισηγ. Καναρίδης Ευάγγ.)
47. Έγκριση 1ης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Επισκευή εσωτερικών χώρων κτιρίου Δημοτικής Κοινότητας Πέπλου, Δημοτικής Ενότητας Φερών ». (Εισηγ. Καναρίδης Ευάγγ.)
Έγκριση δαπανών ηλεκτροδότησης κτιρίων και έργων ιδιοκτησίας Δήμου. (Εισηγ. Καναρίδης Ευάγγ.)
49. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου: «Διαμόρφωση πλατείας εργατικών Παλαγίας». (Εισηγ. Θυμιανίδης Κ.)
50. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου: «Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης ομβρίων και ακαθάρτων και διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου κλειστού κολυμβητηρίου».(Εισ.Θυμιανίδης Κ.)
51. Έγκριση παραλαβή της μελέτης εφαρμογής «Μελέτη κατασκευής κτιρίου Ωδείου» ( Εισηγητής: Καναρίδης Ε)
52. Διαχείριση του ΔΕΛΤΑ του Έβρου και καθεστώς Καλυβών ( Εισηγητής : κ. Δήμαρχος )
53. Έγκριση της 90/2013 απόφασης της Δ.Σ του Ν.Π.Δ.Δ «ΠΟΛΥΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ» η οποία αφορά την «Ανάκληση της 62/2012 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου και έγκριση του κανονισμού λειτουργίας του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Κέντρου Κοινωνικής προστασίας , Αλληλεγγύης , Παιδείας και περιβάλλοντος Δήμου Αλεξανδρούπολης» ( Εισηγητής: κ. Βαμβακερός Αν.)
54. Έγκριση Απολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ «Αθλητικό Πολιτιστικό Κέντρου Δήμου Αλεξανδρούπολης» Οικ. Έτους 2012 ( Εισηγητής: κ. Σεφεριάδης Σάββας)
55. Έγκριση Οδοιπορικών Δημάρχου ( Εισηγητής: κ. Γερακόπουλος Χρ)
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
Θεόδωρος Αγγλιάς

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου