bara

Τετάρτη, 26 Δεκεμβρίου 2012

Εγκύκλιος Χριστουγέννων του Μητροπολίτη Αλεξανδρουπόλεως

Ὁ Μητροπολίτης Ἀλεξανδρουπόλεως, Τραϊανουπόλεως καὶ Σαμοθράκης Ἄνθιμος πρὸς τοὺς Ὀρθοδόξους Χριστιανοὺς τῆς καθ' ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως
Ἀγαπητοί μου ἀδελφοὶ καὶ ἀδελφές,
«Χριστὸς ἐπὶ γῆς, ὑψώθητε»!
Σπάνια προσέχουμε αὐτὸ τὸ παράγγελμα ποὺ μᾶς δίνει ἡ Ἐκκλησία κατ’ αὐτὲς τὶς ἡμέρες. Ὁ Χριστὸς ἦρθε στὴ γῆ, ὁπότε ἐμεῖς μποροῦμε νὰ ὑψωθοῦμε, ν’ ἀνεβοῦμε ψηλά, τόσο πνευματικά, ὅσο καὶ ἠθικά.Ὁ Χριστὸς καταδέχτηκε τὴν ἀνθρώπινη φύση μας, τὴν πῆρε καὶ τὴ φόρεσε. Τὴν κράτησε ἀναμάρτητη, γι’ αὺτὸ τὴν θέωσε, τὴν ἀνέστησε καὶ τὴν ἕνωσε μὲ τὸ Θεὸ Πατέρα καὶ τὸ Ἅγιο Πνεῦμα.
Αὐτὸ τὸ δῶρο ποὺ μᾶς προσφέρει ὁ οὐρανός, ἐμεῖς ἃς μὴν τὸ παραθεωρήσουμε, ἃς τὸ ἀξιοποιήσουμε μὲ τὸν καλύτερο τρόπο. Ἄς ὑψωθοῦμε ὅσο ψηλότερα γίνεται.
Ἀπὸ τὰ φετινὰ Χριστούγεννα, ἐνδεχομένως νὰ ἀπουσιάζουν κάποια ὑλικὰ πράγματα, ἀπὸ τὸ σπίτι ἤ ἀπὸ τὸ τραπέζι μας. Ἃς μὴν ἀπουσιάζει ὁ Χριστός. Ὅπου ὑπάρχει Χριστὸς ὑπάρχουν τὰ πάντα. Χωρὶς Χριστό, ὅλα εἶναι κούφια καὶ ἀνούσια. Ἴσως μέχρι τώρα στὴ ζωή μας, νὰ εἴχαμε πολλὰ βαρίδια ποὺ δὲν μᾶς ἐπέτρεπαν νὰ ὑψωθοῦμε στὸ ὕψος ποὺ μᾶς θέλει ὁ Χριστός, στὴν κορυφὴ ποὺ μᾶς προσκαλεῖ.
Τώρα μποροῦμε νὰ ὑψωθοῦμε; Ναί, βεβαίως. Πῶς μποροῦμε; Νά, πώς:
Ἡ προσευχὴ ἀνεβάζει ψηλὰ τὴ σκέψη καὶ μᾶς προσφέρει ἕναν ἀπέραντα εὑρύχωρο ὀρίζοντα.
Ἡ ἐξομολόγηση ἀπελευθερώνει ἀπὸ ἐνοχὲς καὶ τύψεις καὶ μᾶς ὠθεῖ σὲ μιὰ ἄλλη ποιότητα ζωῆς.
Ἡ φιλανθρωπία ἑνώνει ἀγαπητικὰ τὸν καθένα μας μὲ τὸν συνάνθρωπό μας καὶ ἰσχυροποιεῖ τὴν Πίστη μας.
Ἡ μελέτη τῆς Ἁγίας Γραφῆς ξαναθεμελιώνει τὶς ἀρχές μας, χαλυβδώνει τὶς ἀξίες μας καὶ ἰσχυροποιεῖ τὴν «κατὰ Χριστὸν» ζωή μας.
Ἡ ἀνάγνωση τῶν Συναξαρίων, ὅπου περιγράφονται οἱ ἐπιλογὲς ποὺ ἔκαναν οἱ Ἅγιοί μας στὴν ἐποχή τους, συγκρίνει τὶς εὐκαιρίες γιὰ σωτηρία στὴ δική μας ἐποχὴ καὶ στὸ δικό μας κόσμο.
Ἡ προσκύνηση ἱερῶν εἰκόνων καὶ ἱερῶν λειψάνων, παρέχει σὲ ὅλους μας τὴ θέα ἑνὸς κόσμου δυναμικοῦ, ἀληθινοῦ καὶ ἀθάνατου.
Ὁ ἐκκλησιασμὸς τὴν Κυριακὴ καὶ ἡ συνολικὴ λατρευτικὴ ζωὴ ἀνακαινίζει τὸ μυαλό μας, ὁμορφαῖνει τὸν βίο μας, ἀκονίζει τὴν ματιά μας καὶ ἁπαλύνει τὶς ὁξύτητες τοῦ χαρακτῆρα μας.
Ἡ Θεία Κοινωνία, τέλος, μᾶς ἀνεβάζει τόσο ψηλά, ὅσο ποτὲ δὲν ἦταν ὁ χωμάτινος ἄνθρωπος. Μᾶς δίνει τὴ μορφὴ τοῦ Χριστοῦ, μᾶς κάνει συγγενεῖς του καὶ εἶναι ἡ συμβολαιογραφικὴ πράξη μὲ τὴν ὁποία καθιστάμεθα κληρονόμοι τῆς Βασιλείας Του.
Αὐτὰ τὰ παραπάνω, ἀγαπητοί μου, ἐννοεῖ ἡ Ἐκκλησία ὅταν μᾶς προτεῖνει: «Ὁ Χριστὸς ἦρθε στὴ γῆ γιὰ νὰ ὑψωθεῖτε ἐσεῖς πρὸς τὸν οὐρανό».
Οἱ ὦμοι μας, ἄς μὴν γέρνουν ἀπὸ τὸ βάρος τῶν ἁμαρτιῶν μας. Τὰ μάτια μας, ἄς μὴν καθρεπτίζουν μέσα τους τὴ λάσπη τῆς ἁμαρτίας. Θεός μας, ἃς μὴν εἶναι ἡ κοιλιά μας. Δόξα μας, ἃς μὴν εἶναι οἱ ντροπές μας. Προορισμός μας ἄς μὴν εἶναι ἡ γῆ, ἀλλὰ ὁ οὐρανός.
«Ὑψώθητε», ἀδελφοὶ καὶ ἀδελφές μου, «ὑψώθητε»!
Ἄς σηκωθοῦμε ψηλότερα. «Χριστὸς ἐπὶ γῆς». Γιὰ μᾶς ἦρθε, γεμάτος δῶρα. Τὸ ἕνα δῶρο του εἶναι ἡ Χάρη, ποὺ μᾶς ὁδηγεῖ στὸ ὕψος τῆς πραγματικῆς μας ἀξίας. Τὸ ἄλλο δῶρο του εἶναι ἡ ἀλήθεια, ποὺ μᾶς ὁδηγεῖ στὴ σωτηρία τῆς ψυχῆς καὶ τοῦ σώματός μας.
Αὐτὰ τὰ δῶρα του ἄς τὰ ἀναζητήσουμε στὰ φετινὰ Χριστούγεννα. Κι ὅταν τὰ βροῦμε, θὰ γεμίσουν οἱ ψυχές μας ἀπὸ φῶς, οἱ καρδιές μας ἀπὸ χαρά, ἡ συνείδησή μας ἀπὸ γαλήνη, ἡ ζωή μας ἀπὸ Χριστό. (Αὐτὰ ἀπουσίαζαν ἀπὸ τὴ ζωή μας μέχρι τώρα στὴν Πατρίδα μας, γι’ αὐτὸ ξεπέσαμε).
Εὔχομαι σὲ ὅλους σας νὰ ὑψωθεῖτε μέχρι τρίτου οὐρανοῦ, νὰ μορφωθεῖ μέσα σας ὁ Χριστός, νὰ γίνετε καινούργιοι ἄνθρωποι, ἐλεύθεροι ἀπὸ πάθη, μπολιασμένοι στὸ Σῶμα τοῦ Χριστοῦ, νὰ τρέχει μέσα στὶς φλέβες σας τὸ Αἷμα Του καὶ ἡ καρδιά σας νὰ Τοῦ προσφέρει τὴ φάτνη μέσα στὴν ὁποία θὰ γεννιέται διαρκῶς στὰ χρόνια ποὺ θὰ ἀκολουθήσουν καὶ ποὺ θὰ ζήσουμε.
Παρακαλῶ νὰ ἔχω κι ἐγὼ τὶς ἰδικές σας εὐχές.
Μετὰ βαθείας ἀγάπης πρὸς ὅλους σας
Διάπυρος ἐν Χριστῷ Σαρκωθέντι εὐχέτης
Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
Ὁ Ἀλεξανδρουπόλεως ΑΝΘΙΜΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου